HISTORY / ประวัติ

บริษัท ศุภราชทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านขนส่ง
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก
  • เลขที่ สป. 136/2557
  • ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี
  • ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
  • จำนวนพนักงานทั้งหมด 130 คน
“บริการ คืองานเรา”

Vision / วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนางานด้านบริการรถรับ – ส่งพนักงานให้เจริญก้าวหน้าโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนาพนักงานให้มีหัวใจบริการมีความสุขในการทำงานมีรายได้พอเพียงเพื่อสร้างตนเองและครอบครัวให้อบอุ่น

บริษัทจะให้ความร่วมมือกับลูกค้าหน่วยงานต่างๆ และชุมชนแวดล้อมในการรักษากฎระเบียบ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคม