SUPARAJ TOUR & TRANSPORT

บริษัท ศุภราชทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ABOUT US

“บริการ คืองานเรา”
บริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนางานด้านบริการรถรับ – ส่งพนักงานให้เจริญก้าวหน้าโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนาพนักงานให้มีหัวใจบริการมีความสุขในการทำงานมีรายได้พอเพียงเพื่อสร้างตนเองและครอบครัวให้อบอุ่น
บริษัทจะให้ความร่วมมือกับลูกค้าหน่วยงานต่างๆ และชุมชนแวดล้อมในการรักษากฎระเบียบ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคม

SERVICES

บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ (Air Bus) รสบัสพัดลม (Fan Bus) และรถตู้ปรับอากาศ (Van) สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว หรือขนส่งประจำทาง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับ EUROPEAN STANDARD 2, 3 และมีระบบความปลอดภัยสูง

OUR CUSTOMERS

CONTACT INFO / ช่องทางการติดต่อ